Veelgestelde vragen over warmte

Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen over de onze route naar een aardgasvrije gemeenteHeeft u een andere vraag? Of een aanvulling op de veelgestelde vragen? Stuur dan een mail naar duurzaam@medemblik.nl 

 

Wat is de route naar aardgasvrij?

Gemeenten kregen vanuit het Klimaatakkoord de regie over de warmtetransitie in de gebouwde omgeving. Hiervoor moeten alle gemeenten eind 2021 een Transitievisie Warmte klaar hebben. In Medemblik werd de Transitievisie Warmte eind 2020 vastgesteld. We stelden het document op in samenwerking met woningcorporaties, bewoners, netbeheerders en medeoverheden. In de Transitievisie Warmte staat de route die de gemeente voorstelt naar duurzaam aardgasvrij verwarmen en koken. De Transitievisie Warmte geeft richting aan de aanpak.  

De route geeft aan welke kansenwijken we zien. In deze wijken willen we starten met de warmtetransitie van onze gemeente. 

  • Medemblik, Schepenwijk (postcodes 1671 T en 1671 R): ca. 400 woningen
  • Andijk, Centrum (postcodes 1619 D en 1619 K): ca. 400 woningen
  • Wognum, Kreeklanden (postcodes 1687 W): ca. 500 woningen
  • Wervershoof Oost (postcodes 1693 D): ca. 500 woningen

De woningen in deze wijken zijn gebouwd na 1990, een groot gedeelte zelfs na 2005. De meeste woningen zijn al goed geïsoleerd. Daarom zijn de woningen geschikt om op elektrisch verwarmen over te stappen. Het ligt niet voor de hand dat in deze gebieden warmtenetten komen. Dit volgt ook uit de berekening van de maatschappelijke kosten.

Voor een aantal van deze wijken deden we onderzoek of vinden gesprekken plaats om met een warmtenet aan de slag te gaan:

  • Bedrijventerrein, Randwijk en nieuwbouwwijk Molenblik (Medemblik)
  • Het WFO-terrein en glastuinbouwgebied Het Grootslag (Zwaagdijk-Oost)
  • Bedrijventerrein Overspoor (Nibbixwoud)

Lees meer over de kanswijken hier.

In de andere wijken dan de kanswijken gaan we aan de slag met bijvoorbeeld het organiseren van een gemeentebrede aanpak voor het isoleren van woningen. Elke 5 jaar actualiseren we de route in de Transitievisie WarmteDeze werken we dan bij met de inzichten van dat moment. 

De gebouwde omgeving moet in 2050 aardgasvrij zijn. Dit vloeit voort uit het Nationale Klimaatakkoord. Voor de gemeente Medemblik is 2030 geen doel op zich. We vinden het belangrijk dat we het einddoel in 2050 halen. Hiermee hopen we ook tijd te winnen om innovaties en nieuwe technieken mee te nemen in de warmtetransitie. We gaan aan de slag in wijken en bedrijventerreinen waar we nu al kansen zien. 

De Transitievisie Warmte is te vinden op de website van de gemeente www.duurzaammedemblik.nl/warmte.  Of u kunt hem hier downloaden.

Samen met bewoners en andere betrokken partijen werkt de gemeente de route naar aardgasvrij op gebiedsniveau uit Alle afspraken die we samen maken komen terug in een uitvoeringsplan voor uw wijk.

Stap voor stap wordt Medemblik aardgasvrij. Nieuwbouwwoningen worden gebouwd zonder gasaansluiting. Maar ook bestaande woningen stappen over op duurzame energiebronnen. Dit gebeurt in samenwerking met inwoners, bedrijven en andere betrokkenen. Het is belangrijk om gebiedsgericht te werk te gaan. Iedere buurt is anders en heeft daarom een andere aanpak nodig. 

Dat hangt af van verschillende factoren. Bijvoorbeeld of er kansen zijn voor een warmtenet. Of de woningen in uw buurt voldoende geïsoleerd zijn om zonder veel aanpassingen van het aardgas af te kunnen. We selecteerden 7 kanswijken waar we willen starten. Hierbij keken we naar de geschikte alternatieven voor een wijk en de laagste maatschappelijke kosten. In de kanswijken gaan we eerst in gesprek met bewoners en ondernemers. Samen onderzoeken we de opties voor een haalbaar en betaalbaar alternatief voor aardgas. Alle afspraken die we samen maken verwerken we per kanswijk in een uitvoeringsplan. Hierin staat dan ook wanneer en hoe de wijk van het aardgas af gaat.  

 Wijken die nu geen kanswijk zijn, worden op een later moment aardgasvrij. Wanneer precies is nu nog onduidelijk. U kunt wel zelf al aan de slag met het verduurzamen van uw woning met de Altijd Goed maatregelen.

Als huurder bent u in eerste instantie afhankelijk van uw verhuurder. Als er concrete plannen zijn neemt de verhuurder contact met u op. U kunt als huurder zelf ook aan de slag met de Altijd Goed maatregelen.

Nee, de warmteoptie op de kaart lijkt met de kennis van nu het  beste alternatief voor uw buurt als geheel. Dit is gebaseerd op de onderzoeken we nu hebben uitgevoerd. De ontwikkelingen in techniek, maar ook in de kosten gaan snel. Daarom herzien we de Transitievisie Warmte iedere 5 jaar. Zo kunnen we nieuwe ontwikkelingen verwerken en de denkrichting per buurt bijstellen waar dit nodig is. 

Nee, u bent niet verplicht om mee te doen. Wij hebben voor u onderzocht wat, met de kennis van nu, de beste oplossing lijkt voor uw wijk. We hebben hierbij onder andere gekeken naar het woningtype dat het meest voorkomt in een buurt. En of er bestaande warmtebron dichtbij uw buurt ligt. Als uw woning afwijkt van het meest voorkomende woningtype in uw buurt, kan het zo zijn dat een andere warmteoptie mogelijk meer geschikt is voor uw woning. Bijvoorbeeld wanneer uw woning veel later of juist veel eerder gebouwd is. Maar ook wanneer uw woning wel overeenkomt met andere woningen uit de buurt bent u vrij om een ander alternatief te kiezen. U kunt zelf bepalen op welk duurzaam alternatief voor aardgas u overstapt. 

We stelden de Transitievisie Warmte samen met de netbeheerder Liander op. Liander onderkent het belang van de warmtetransitie. En, om hier samen met gemeenten en andere stakeholders mee aan de slag te gaan. Dit betekent ook dat we in sommige wijken eerder afscheid gaan nemen van het gasnet. Dus ook voordat deze economisch dan wel technisch is afgeschreven. 

Alternatieven

De gemeente gaat niet over de inzet van kernenergie in de warmtetransitie. Hier gaat de Rijksoverheid over.

Waterstof, biogas en groengas zijn alternatieven die geschikt zijn om met het gasnet te gebruiken. Er wordt nog onderzoek gedaan of deze beschikbaar komen voor de warmtetransitie, en wanneerDe verwachting is dat deze alternatieven de eerste tien jaar niet beschikbaar komen maar dat ze ook daarna schaars blijven. We volgen de ontwikkelingen nauwgezet. 

Financiering

De zonnepanelen salderingsregeling wordt vanaf 2023 geleidelijk afgebouwd tot 2031. De regering besloot hiertoe vanwege de toegenomen efficiëntie en verlaagde aanschafkosten van zonnepanelen. De gemeente heeft niet de intentie de afbouw van de salderingsregeling te compenseren.

Een duurzaamheidslening kan een goede ondersteuning zijn voor inwoners. Deze zijn al beschikbaar via het nationaal warmtefonds.

We willen onze gemeente duurzaam en leefbaar houden. Ook voor onze kinderen en kleinkinderen. De warmtetransitie draagt hieraan bij. We begrijpen dat niet alle inwoners hier meteen voorstander van zijn. Er is ook nog veel onduidelijk. Het ontslaat ons echter niet om hiermee samen met onze inwoners, ondernemers, samenwerkingspartners en netbeheerder aan de slag te gaan. Uiteindelijk moeten al onze inwoners en ondernemers deze stap voor 2050 zetten.

Kosten

Het Rijk doet onderzoek naar de betaalbaarheid van deze transitie. Woonkostenneutraliteit is hierbij het uitgangspunt. Wat dit in de praktijk betekent is nog onduidelijk. We wachten op waarmee het Rijk komt. Het ontslaat ons echter niet om verder te gaan met de uitvoering. Daar is de opgave te groot voor.

Onder ‘woonlastenneutraliteit’ verstaan we het gelijk blijven of lager worden van de maandelijkse lasten die een huishouden betaalt aan energie (gas, elektriciteit, warmte) en hypotheeklast of huur. Dat wil zeggen dat de verlaging van de energierekening van een huishouden minimaal gelijk is aan de maandelijkse financieringskosten of huurverhoging op het moment dat de energiebesparende maatregelen worden genomen. Door de maatregelen verbetert daarnaast vaak ook het wooncomfort en zal de waarde van een woning naar verwachting stijgen.

Met maatschappelijke kosten bedoelen we de kosten die we als gehele maatschappij moeten betalen. Het is het totaal aan kosten voor het aanpassen van de woningen, vervangen van infrastructuur en de ontwikkeling van duurzame energiebronnen.

Er zijn verschillende energieleningen beschikbaar. U kunt uw investering op verschillende manieren financieren. Bijvoorbeeld met een lening van het nationaal warmtefonds of met een lening van de bank. Kijk op: https://www.verbeterjehuis.nl/energiesubsidiewijzer/ voor meer informatie. voor meer informatie. 

CV-ketel

Dat hangt af van het alternatief voor aardgas dat in uw buurt komt. Wordt uw woning aangesloten op een warmtenet? Dan heeft u geen CV-ketel meer nodig. Uw huis wordt dan verwarmd door een netwerk van leidingen met warm water dat de woning binnen komt. 

Wordt uw woning elektrisch verwarmd? Dan zijn er 2 mogelijkheden. Als uw woning redelijk geïsoleerd is kunt u nu al kiezen voor een hybride warmtepomp. Hiermee vermindert u uw gasverbruik sterk. Dit type warmtepomp werkt samen met uw huidige CV-ketel. De cv-ketel zorgt voor het warme tapwater.  Op koude winterse dagen neemt de CV-ketel het verwarmen van de woning over van de warmtepomp.

Stapt u over op volledig elektrisch verwarmen? Dan heeft u ook geen CV-ketel meer nodig. Met een warmtepomp kunt u uw woning volledig verwarmen en van warm tapwater voorzien. Warm tapwater kunt u dan maken met een zonneboiler, elektrische boiler of elektrische geiser . Bijvoorbeeld als u met infrarood gaat verwarmen. De CV-ketel kan in dat geval de deur uit. 

Natuurlijke vervangingsmomenten zijn goede momenten om stappen te zetten richting aardgasvrij verwarmen. In de TVW is te zien welke warmteoptie het beste alternatief is voor uw wijk. En of uw wijk op korte termijn aan de beurt is. Dat geeft inzicht op welke warmteoptie kan worden voorgesorteerd. Kunt u de keuze naar een duurzaam alternatief nog niet maken? Dan kunt u ervoor kiezen om tijdelijk een CV-ketel te leasen of huren. 

Voor een concreet advies voor uw situatie kunt u contact opnemen met het Duurzaam Bouwloket via www.duurzaambouwloket.nl of 072 743 3956. 

Warmtenet

Er zijn verschillende warmtebronnen die een warmtenet kunnen voeden, bijvoorbeeld restwarmte, aardwarmte, warmte uit oppervlaktewater en afvalwater of warmte uit de zon. De Transitievisie Warmte beschrijft deze warmtebronnen. We noemen ook voorbeelden van bronnen in onze gemeente.

Dit speelt zeker een rol. Om een warmtenet interessant te maken is er veel vraag naar warmte nodig. Wijken met veel woningen lenen zich hier eerder voor. Ook het isolatieniveau speelt hierin een rol. Hoe beter een woning geïsoleerd is, hoe lager de warmtevraag.

Koeling

Onze zomers worden steeds warmer. Isolatie houdt de warmte binnen, maar tijdens warme dagen de warmte ook buiten. De isolatie van nieuwbouw woningen is tegenwoordig echter zo hoog, dat de warmte die eenmaal binnen is er niet meer uit kan. Dat kan gevaarlijke hittestress in de woning geven. Uiteindelijk gaat dan het meeste energieverbruik in koeling zitten. Daarom adviseren we om de bestaande bouw te isoleren tot maximaal energielabel B. Dan is natuurlijke ventilatie via bijvoorbeeld roosters, klepraampjes, naden een kieren ook nog een optie. Ook de inrichting van de tuin heeft invloed op de hitte en koelte in de omgeving. Stenen houden de hitte vast in de zomer en in de winter houden ze de kou vast. Een groene tuin, groene gevels en daken helpen bij een comfortabel klimaat het hele jaar rond. 

Garanties

De leveranciers van de installaties moeten het functioneren van hun apparatuur garanderen. Hier speelt de overheid (Rijk/Gemeente) geen rol. Het Rijk komt met nieuwe wetgeving voor de warmtenetten. Daarin komt vast te liggen aan welke voorwaarden een warmteleveranciers moeten voldoen. Eén daarvan is dat de warmteleverancier altijd warmte moet leveren (leveringszekerheid).

Deze garantie kan de gemeente niet afgeven. De Rijksoverheid heft energiebelasting. Daarmee wil de Rijksoverheid mensen stimuleren om bewust met energie om te gaan. De energiebelasting bepaalt in belangrijke mate de energiekosten.